هدف آشوکا ایجاد یک بخش شهروندی کارآفرینانه مولد و مرتبط برای حرفه کارآفرینی اجتماعی در سطح جهانی است. آشوکا به شناسایی و سرمایه گذاری برای کار آفرینان اجتماعی پیشرو- افرادی با ایده های جدید و بی نظیر برای نوآوری در اجتماعشان- می پردازد. این یاران آشوکا که  از حمایت همه جانبه آشوکا درتمام مراحل کاری خویش برخوردارخواهند بود؛ در واقع عضوی ازحلقه یاران جهانی آن محسوب می شوند.

 

انوشه که خود نمونه ای از یک کارآفرین موفق است، با اختصاص دادن بخشی از وقت و سرمایه خود به آشوکا، امیدوارست بتواند به این سازمان در جهت شناسایی و کمک به کارآفرینان اجتماعی در مناطقی از جمله ایران، خاورمیانه و آسیای مرکزی، یاری دهد.

© 2006 Prodea Systems. All rights reserved.