اهداف

 

انوشه که همواره آرزوی مسافرت به فضا را در سر داشته ؛ اکنون که رویای  خود را در حال تحقق میبیند

علاقه مند است تا تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارد.اهداف اوازاین سفرعبارتند از:

 

. بعنوان یک سفیر فضایی ، نوعی آگاهی عمومی را در خصوص آینده ی کاوشهای فضایی بوجود آورد ه و

اشتیاق به فراگیری در این زمینه را بالا برد.

. الهام بخش جوانان  سراسر دنیا ، خصوصا دختران باشد و آنان را ترغیب به دنبال کردن آرزوهای خود نماید.

. بعنوان اولین سفیر فضایی، مبلغ صلح و تفاهم میان ملتها باشد.

© 2006 Prodea Systems. All rights reserved.