انوشه عضو هیئت امنای بنیاد X-Prize واز اعضای سازمان Vision Circle  - وابسته به این بنیاد- میباشد. او که از هواداران فعال فن آوریهای جدید در سطح جهانی می باشد، از دوران کودکی در آرزوی این کاوش فضایی به سر میبرد. .در سال 2004 خانواده انصاری تامین مالی جایزه 10 میلیون دلاری Ansari X-Prize را بر عهده گرفتند.این جایزه  که به یک سازمان غیر دولتی تعلق می گرفت، به تشویق اختراع یک وسیله نقلیه فضایی جدید دست زد که بتواند از مدار زمین خارج شودو در مدت کمتر از دو هفته دوباره به  مدار خارج از کره زمین مسافرت نماید. این جایزه به اختراع Burt Rutan تعلق گرفت.

" هدف   X-Prize فراهم آوردن تحولات پیشرو و سازنده در خدمت بشریت است."

 

تحول از راه رقابت:

 

بنابر خصلت مهیج این گونه دستاوردها، هم اینک بنیاد X-Prize بعنوان نمونه برجسته ای از حامیان نوآوری از طریق رقابت محسوب میشود.

© 2006 Prodea Systems. All rights reserved.